Vpis v 1. razred


Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

Koga vpisujemo v 1. razred?

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2023 bomo  v 1. razred za šolsko leto 2024/25 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2017 in jim je bilo po sklepu komisije odloženo šolanje).

Kdaj in kako vpis poteka?

Vpis se izvede v šoli pri šolski svetovalni delavki v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

Ministrstvo pristojno za šolstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,  javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

  • OBVEZNO vpišite otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

 

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

  • Odložitev šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če starši razmišljate o odložitvi šolanja vašega otroka v 1. razred, morate do konca februarja na šolo nasloviti pisno vlogo za odložitev šolanja (na vlogi morata biti nujno podpisana oba starša!), na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. V ta namen ravnateljica imenuje strokovno komisijo (v sestavi šolska zdravnica, ki je otroka pregledala, vzgojiteljica in učiteljica ter šolska svetovalna delavka), ki odloča o podani vlogi za odlog šolanja.

  • Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled.

Za otroke, ki se vpisujejo v 1. razred OŠ Gorica, zdravniške preglede opravljajo v ZD Velenje, pri Lei Vodušek Reberšak, dr. med., ne glede na to, kje ima otrok izbranega osebnega pediatra.

Vabilo na zdravniški pregled otroka boste starši prejeli po pošti. Zdravniški pregledi bodo izvedeni predvidoma v mesecu marcu ali aprilu.

OBRAZCI:

Dostopnost