Šolska svetovalna služba


Osnovna naloga šolskega svetovalnega dela je, da se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli na način, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli,  po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. S tem doprinaša  k izboljšanju šolske in razredne klime ter družinske dinamike.

V šolski svetovalni službi sta zaposleni Irena Sobočan, univ. dipl. soc. delavka in Nina Štaher, univ. dipl. pedagoginja.

 

PODROČJA DELA

I. PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO Z UČENCI

 • Spremlja prilagajanje in vključevanje učencev v življenje šole.
 • Individualno in skupinsko svetuje učencem, ki imajo učne, vedenjske, čustvene ali druge težave.
 • Nudi pomoč učencem pri reševanju osebnih problemov in konfliktov.
 • Učence seznanja z metodami in tehnikami uspešnega učenja in drugimi vsebinami.

II. PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO S STARŠI

 • Vodi individualne in skupinske razgovore s starši otrok, pri katerih se kažejo različne težave (osebnostne, vedenjske, učne …).
 • Sodeluje, organizira in izvaja roditeljske sestanke z različnimi vsebinami.
 • Vodi razgovore s starši zaradi slabih učnih uspehov, akceleracije, prešolanja in podobno.
 • Posameznim staršem predstavlja tudi postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

III. PEDAGOŠKO SVETOVALNO  IN POSVETOVALNO DELO Z UČITELJI

 • Pomaga učiteljem pri delu in spremljanju razvoja učno in vzgojno težje vodljivih učencev.
 • Sodeluje in svetuje razrednikom pri najrazličnejših posegih v oddelčni skupnosti (reševanje konfliktov, premestitev učenca, obravnava vzgojnih ukrepov …).

IV. KARIERNA ORIENTACIJA

 • Informira učence 8. in 9. razredov o različnih poklicih, jih seznanja s srednjimi šolami, s postopkom vpisa, z možnostjo štipendiranja.
 • Izvaja postopek vpisa v srednje šole.
 • Izvaja in organizira predavanja za starše in učence

V. ŠOLSKI NOVINCI

 • Vpisuje otroke v šolo, organizira zdravniški pregled šolskih novincev, se posvetuje z vzgojiteljicami  in pripravi predloge Komisiji za sprejem šolskih novincev.
 • Seznanja starše z šolanjem in sodeluje pri pripravi oddelkov.

VI. DRUGO POSVETOVALNO DELO

 • Sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole.
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami.

 

Nanizanih je nekaj bistvenih področij dela, da boste starši in učenci lažje poiskali pomoč in nasvet.

Šolska svetovalna delavka Irena Sobočan je na šoli od 7. do 14. ure. Ker zaradi drugih obveznosti ni vedno dosegljiva, želimo, da se starši za individualni razgovor predhodno najavite. V nujnih primerih je možen tudi takojšen obisk ali pogovor po telefonu 898-42-53. Pišete ji lahko tudi na elektronski naslov: irena.sobocan@osgorica-velenje.si.

Svetovalni delavki sta prisotni na rednih mesečnih skupnih govorilnih urah od 17.00 do 18.30.

Želimo si, da bi naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje, saj je dosežen cilj vse življenje del osebne sreče.

 »Šola nikoli ni le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladati življenje, o sebi in življenju se začneš učiti v njej. V dobrem in slabem. Nihče ne more učenca obvarovati pred slabimi izkušnjami, bolečino in razočaranjem. Vendar je pomembno, da šola učencu omogoči dovolj dobrih izkušanj, da bo iz nje stopil ves opolnomočen, ustvarjalen, z znanjem o tem, kaj zmore in česa ne. In z zaupanjem v ljudi. Izkušnje o sebi učenec ne zajema samo iz učenja, to je jasno! Če hoče ali noče, šola vzgaja in uči o življenju.«

                                                                                 (Gabi Čačinovič Vogrinčič)

Dostopnost