Nadarjeni učenci


Odkrivanje nadarjenih učencev poteka po treh stopnjah:

  • evidentiranje (v prvi, izjemoma v drugi in tretji triadi),
  • identifikacija,
  • seznanitev in mnenje staršev.

 

Evidentiranje nadarjenih učencev

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Učiteljski zbor predlaga učence in učenke, ki bi lahko bili nadarjeni.

Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

  • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh (imajo povprečno oceno vseh predmetov 4,5 in več ali dosegajo najvišje standarde znanja – opisno ocenjevanje, dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
  • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
  • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
  • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
  • mnenje šolske svetovalne službe.

 

Identifikacija vključuje naslednja merila:

–          ocenjevalne lestvice učiteljev

(učitelji podajo oceno za učenca za različna področja)

–          testi: test intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti

(psihološko testiranje izvede psiholog)

Po kriterijih Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli je prepoznan za nadarjenega učenca tisti, ki spada po katerih koli priporočenih merilih (vključno z ocenjevalnimi lestvicami učiteljev) v 10 odstotkov najboljših med svojimi vrstniki. Ta kriterij (od 90 percentila naprej) velja za katero koli od obeh merjenih sposobnosti s psihološkimi testi, kot tudi za ocenjevalne lestvice.

 

Seznanitev in mnenje staršev

Po  identifikaciji  učenca se s soglasjem staršev pripravi zanj individualiziran program, ki vsebuje prilagoditve znotraj pouka in obogatitvene dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo učitelji.

Status nadarjene učenke in učenca velja za ves čas šolanja.


Delo z nadarjenimi

Za učence, ki so bili v postopku odkrivanja nadarjenosti spoznani za nadarjene, bomo izvajali različne dejavnosti, jih vzpodbujali k raziskovalnemu delu, sodelovali bodo na različnih tekmovanjih, nudili pomoč drugim učencem in jih aktivno vključevali v druge oblike vzgojno izobraževalnega dela. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci bo vodila Nina Štaher.

Dejavnosti za nadarjene učence v šolskem letu 2021/2022

Dostopnost