Svet zavoda


Svet zavoda je v skladu  s Statutom šole in Zakonom o organiziranju in financiranju šolstva sestavljen tripartitno, iz treh članov sveta staršev, petih delavcev šole in treh predstavnikov ustanovitelja.

 Svet zavoda:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,

 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,

 • po potrebi natančno določi postopek volitev delavcev v svet šole,

 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti,

 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,

 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,

 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,

 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,

 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Člani sveta zavoda:

 1. Videmšek Alenka
 2. Petek Cveto
 3. Jeseničnik Andrej
 4. Drev Einfalt Sonja
 5. Avberšek Miha, podpredsednik
 6. Mlakar Milena
 7. Poličnik Helena
 8. Škarja Biljana
 9. Gradišnik Hrustel Mojca
 10. Dermol Neca

Poslovnik o delu sveta zavoda  poslovnik