Svet zavoda


Svet zavoda je v skladu  s Statutom šole in Zakonom o organiziranju in financiranju šolstva sestavljen tripartitno, iz treh članov sveta staršev, petih delavcev šole in treh predstavnikov ustanovitelja.

 Svet zavoda:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,

 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,

 • po potrebi natančno določi postopek volitev delavcev v svet šole,

 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti,

 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,

 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,

 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,

 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,

 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Člani sveta zavoda:

 • trije predstavniki ustanovitelja: Biljana Škarja, Neca Dermol in Mojca Gradišnik Hrustel;
 • pet predstavnikov delavcev zavoda: Tratnik Meh Branka, Lešnik Tjaša, Zaleznik Urška, Hudournik Silvana in Polona Mazaj;
 • trije predstavniki staršev: Miha Avberšek, David Mernik in Maja Kukovec.

Poslovnik o delu sveta zavoda  poslovnik

Dostopnost