Knjižnična informacijska znanja


 

Učni načrt za devetletno šolo vključuje tudi knjižnična informacijska znanja (KIZ), kjer učenci spoznajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo in raziskujejo, berejo, poslušajo, gledajo, uporabljajo računalniške in komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru KIZ v osnovni šoli za vseživljenjsko obdobje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav. KIZ zajemajo vse elemente informacijske pismenosti, s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, s sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.

Knjižničarka načrtuje vsebine in cilje KIZ za posamezen razred v letnem delovnem načrtu. Izvaja jih sama ali pa uro načrtuje skupaj z učiteljem.

SPLOŠNI CILJI PRI KIZ

 • učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje,
 • učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja,
 • učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.

 

NAČRTOVANJE DELA PO TRIADAH IN RAZREDIH

PRVA TRIADA

 • Učenec pridobiva prve samostojne izkušnje v šolski knjižnici.
 • Učenec se navaja na vzdušje knjižničnega prostora, spoznava njeno ureditev in se uči pravilnega obnašanja v knjižnici.
 • Seznani se s postopkom izposojo in vračanja gradiva.
 • Spozna starostni stopnji ustrezen leposlovni in poučno znanstveni knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo.
 • Ob koncu prve triade postane učenec tudi samostojni bralec.
 • Zna uporabljati osnovne storitve v knjižnici.
 • Knjižničar ga z različnimi oblikami in metodami dela motivira za branje.
 1. razred
 • Spozna knjižnico kot osrednje kulturno in informacijsko središče šole.
 • Spozna vse vrste knjižničnega gradiva in se ga uči uporabljati, nauči se izposojati in vračati knjige in drugo knjižnično gradivo.
 • Spozna pravila obnašanja  v knjižnici in se nauči, kako ravnamo s knjigami.
 • Seznanja se s programom za bralno značko.
 • Prisluhne uri pravljic.
 1. razred
 • Spoznava abecedno razvrstitev v knjižnici.
 • Samostojno si izbira knjižnično gradivo.
 • Spozna, da so v knjižnici poleg knjig tudi druga neknjižna gradiva in periodika.
 • Ogleda si knjigo in njeno opremo (ovitek, nalepka, žig), poišče naslov knjige in njenega avtorja.
 • Ve, kje na knjigah in na polici je označena skupina C (cicibani). 
 1. razred
 • Utrjuje in poglablja znanja o razvrstitvi knjižničnega gradiva v knjižnici.
 • Seznanja se s programom za bralno značko in domače branje.
 • Uporablja otroške priročnike in leksikone.
 • Spozna skupine P (pionirji) in M (mladina).
 • Utrdi znanje, da so knjige po skupinah urejene po abecedi avtorjev.
 • Loči leposlovno in poučno gradivo.

DRUGA TRIADA

 • Učenec nadgrajuje znanje pridobljeno v prvi triadi.
 • Knjigo spozna kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici.
 • Spozna pot od knjige do ustvarjalca do uporabnika.
 • Seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za identifikacijo.
 • Učenec poleg primarnih informacijskih virov začne postopoma spoznavati sekundarne informacijske vire. Seznani se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino. Za iskanje informacij uporablja različne iskalne zahteve.
 • Od referenčnih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.
 1. razred
 • Spozna, kako si v knjižnici čim hitreje poiščemo strokovno literaturo.
 • Seznanja se s programom za bralno značko in domače branje.
 • Spozna, kaj je to knjižna zbirka.
 • Odkriva, kako nastane knjiga oziroma šolsko glasilo.
 • Lista in uporablja poljudnoznanstvene informacijske vire: poučno gradivo, otroške ilustrirane enciklopedije, slovarje, atlase.
 • Se uči poiskati knjige v tujih jezikih, še posebej knjige za angleško bralno značko.
 1. razred
 • Seznanja se s programom za domače branje in bralno značko.
 • Spozna računalniški katalog kot vir informacij.
 • Spozna ljudsko slovstvo kot motivacijo za branje.
 • S pomočjo bibliografskih elementov se uči locirati knjižnično gradivo.
 1. razred
 • Seznanja se z različnimi viri informacij in se uvajajo v način iskanja informacij s pomočjo klasičnih in elektronskih informacijskih virov.
 • Seznanja se s programom za domače branje in bralno značko.
 • Spozna klasifikacijski sistem UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) in se postopno usposablja za iskanje podatkov po UDK vrstilcu.
 • Razume vrednost informacije za vsakdanje življenje.

TRETJA TRIADA

 • Učenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni družbi.
 • Razlikuje med podatkom in informacijo.
 • Pouk je usmerjen k razumevanju izbora iskalne strategije in poznavanju virov za splošno, specialno in tekoče informiranje.
 • Učenec razširi znanje z lokalnih podatkovnih zbirk h globalnim informacijskim omrežjem.
 • Uporablja bibliografske in ne bibliografske zbirke podatkov.
 • Učenec spozna različne tipe knjižnic z namenom, da pridobi točno določeno informacijo.
 • Za potrebe raziskovalnega in projektnega dela učenec spozna pojme citat, citiranje in referenca.
 • Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov in določiti njihovo lokacijo.
 • Ob koncu tretje triade postane samostojen uporabnik knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
 • Oblike KIZ bom prilagajala aktualnostim, ki se bodo zvrstile v tem šolskem
 1. razred
 • Seznani se s programom za domače branje in bralno značko.
 • V okviru projekta Rastem s knjigo obišče Knjižnico Velenje.
 • Spoznava periodične publikacije (revije in časopise).
 • Nauči se, kako navaja literaturo, ki jo potrebuje za izdelavo govornega nastopa.
 • Spoznava in loči različne vrste slovarjev ter se jih uči (poudarek je na uporabi Slovarja slovenskega knjižnega jezika) uporabljati.

8. razred

 • Seznani se s programom za domače branje in bralno značko.
 • Spozna, da so knjižnice del globalne informacijske mreže in se naučijo prek interneta poiskati različne koristne informacije.
 • Spoznava in uporablja različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva.
 • Zna uporabljati informacijske vire za samostojno oblikovanje seminarske naloge.
 1. razred
 • Seznani se s programom za domače branje in bralno značko.
 • Zna uporabljati različne informacijske vire za pripravo raziskovalnih in seminarskih nalog.
 • Seznani se z delovanjem knjižnic, knjigarn in založb.
 • Uporablja različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva,
 • Sodeluje pri pripravi kulturnih dogodkov.

 

Dostopnost