Šolski red OŠ Gorica


Svet šole Osnovne šole Gorica je v skladu s 60. e členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, štev. 102/2007 z dne 9.11.2007 na seji dne, 16.6.2009 sprejel Pravila šolskega reda, ki obsegajo: dolžnosti in odgovornosti učencev, zagotavljanje varnosti, pravila obnašanja in ravnanja v šolskih in drugih prostorih, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Oblikovali smo jih v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev.

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Pravice in dolžnosti učencev smo opredelili na podlagi vzgojnega načrta. Te so:

 • da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda,
 • spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole,
 • v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,
 • varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-te namerno ne poškoduje,
 • učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,
 • izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti.

2. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Zaradi varnosti učenci v šolo ne prihajajo s kolesom z motorjem in z rolerji. V okolici šole (in po šolskem igrišču) ni dovoljena vožnja z motornim kolesom oziroma s kakršnimi koli prevoznimi sredstvi. Na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu se morajo učenci vesti kulturno, v avtobus oz. kombi vstopajo mirno, brez prerivanja. Med vožnjo ne motijo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo varnosti sebe in drugih.

Varnost bomo zagotavljali z upoštevanjem sprejetih pravil in z naslednjimi aktivnostmi:

 • zagotavljamo varnost v šolskem prostoru (v poslopju šole in njeni okolici) v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 • varujemo in nadziramo vstopanje v šolo,
 • prepovedujemo zapuščanje šolskega prostora v času pouka,
 • občasno nadzorujemo vstopanje v avtobuse pred vrtcem in pred šolo,
 • v primeru avtobusnih prevozov (npr. učenci gredo na ekskurzijo, športni dan, v šolo v naravi …) učenci vstopajo in izstopajo samo na začetni in končni postaji,
 • učenci v podaljšanem bivanju odidejo domov v spremstvu staršev oziroma skrbnikov,
 • občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v drugih oblikah organiziranega dela z učenci (lahko tudi individualno), in sicer z namenom, da se učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk,
 • izvajamo različne dejavnosti z namenom, da varujemo učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, namernim poniževanjem.

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učitelji in učenci opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. Vsak dan opravlja dežurstvo 5 učiteljev in sicer:

 • 1 učitelj v garderobah prve triade, 2 učitelja v garderobah druge in tretje triade, 1 učitelj v pritličju druge in tretje triade, 1 učitelj v nadstropju druge in tretje triade,
 • dežurstvo pri kosilu opravljajo učitelji po razporeditvi, ki je na vidnem mestu v zbornici in kuhinji,
 • dežurstvo učiteljev na hodnikih in garderobah traja od 7.40 do 8. ure in med odmori.

3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD DOMOV

 • Šolska vrata se za učence, ki imajo prvo uro odprejo ob 7.10 uri.
 • Pouk se prične z drugo uro ob 8.05. V šolo so učenci dolžni priti vsaj 10 minut prej.
 • Učenci vozači na pouk počakajo v knjižnici.
 • Starši spremljajo otroka le do garderobe, razen otrok 1. razreda.
 • V času pouka sme učenec zapustiti šolo le s pisnim dovoljenjem staršev in dovoljenjem učitelja.

PRAVILA VEDENJA V GARDEROBI

 • V garderobi se učenci preobujejo v šolske copate, saj hoja v čevljih v šolskih prostorih ni dovoljena. Isto pravilo velja tudi za udeležence dejavnosti, ki se v telovadnici in ostalih šolskih prostorih izvajajo v popoldanskem času (interesne dejavnosti, plesne vaje…).
 • Po končanem pouku se učenci preobujejo in odidejo domov.
 • Zadrževanje v garderobi v času pouka in po pouku ni dovoljeno.

POUK IN OSTALE ŠOLSKE DEJAVNOSTI

 • Ob zvonjenju so učenci v ustrezni učilnici in pripravljeni na pouk. Zadrževanje na stopniščih in v sanitarijah ni dovoljeno.
 • Med šolskimi urami naj bo na hodnikih mir. Tudi sicer se zaradi varnosti po hodnikih učenci ne lovite.
 • V času pouka je v šoli prepovedana uporaba predvajalnikov ter mobilnih telefonov (telefoniranje, fotografiranje, snemanje …). Telefoni morajo biti izklopljeni.
 • V telovadnico lahko učenci vstopajo samo v spremstvu učitelja in čistih copatih.
 • Učenci se po hodnikih, stopniščih in ostalih prostorih gibljejo po desni strani v smeri hoje.
 • Učenci morajo po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih šolo zapustiti in oditi domov.
 • Brez dovoljenja učitelja so do 14.30 ure oz. dokler niso zaključene vse šolske dejavnosti, prepovedane vse aktivnosti na šolskem igrišču.

MALICA IN KOSILO

 • Glavni odmor po tretji šolski uri traja 20 minut in je namenjen malici.
 • Preden si učenci vzamejo malico, poskrbijo za ustrezno higieno. Malicajo na svojem prostoru ter nato za seboj skrbno pospravijo. Pred zvonjenjem zaključijo s prehranjevanjem. Dežurna učenca pospravita in počistita učilnico.
 • V času kosila se smejo v jedilnici zadrževati le tisti učenci, ki kosijo v šoli. Upoštevajo pravila kulturnega prehranjevanja.

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV

V poslopju šole in na šolskih površinah ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, droge in drugih psihoaktivnih sredstev. Enako velja za druge oblike šolskega dela: šolo v naravi, ekskurzije … Za drugačne oblike pouka (ekskurzije, šola v naravi, tekmovanja …) velja glede reda dogovor med učenci in učiteljem oziroma razrednikom.

POSKRBIMO ZA PRIJETNO VZDUŠJE V ŠOLI!

 • Ne pozabi na prijazen pozdrav. Lepih besed, kot sta prosim in hvala, ni nikoli preveč.
 • Mlajšim učencem bodi vedno dober zgled in ne strah in trepet.
 • Do učiteljev, delavcev šole, učencev in vseh obiskovalcev bodi vljuden in spoštljiv, kot gotovo želiš, da bodo oni do tebe.
 • Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari veljajo za šolsko poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojnoizobraževalno delo. Za lep izgled šole in njene okolice skrbijo vsi učenci, zaposleni, starši in ostali uporabniki.

4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Vzgojne ukrepe bomo izvajali v primerih, ko bodo kršena pravila šolskega reda in druge pravice in dolžnosti. Pred izrekanjem vzgojnih ukrepov bomo omogočili podporo učencu pri iskanju možnosti in priložnosti za učenje in spremembo neustreznega vedenja. Pri tem bodo sodelovali učenci, starši in strokovni delavci šole. O uporabi vzgojnega ukrepa bomo obvestili starše učenca.

VZGOJNI UKREPI:

 • razgovor z razrednikom ali učiteljem, če gre za kršitev, za katero je potrebno podrobnejše pojasnilo učencu,
 • opravičilo, če je ugotovljeno, da je učenec kršil moralne norme, pravila hišnega, šolskega reda oziroma užalil drugega učenca, učitelja ali tretje osebe,
 • obvestilo staršem po telefonu o dogodku, ki ga je povzročil učenec s kršenjem dogovorov ali pravil šole ali pisno vabilo na razgovor,
  • prepoved vstopanja, zadrževanja ali uporabe določenih šolskih prostorov,
  • prepoved približevanja določenemu učencu, seveda v okvirih, ki jih določa nujnost zadrževanja v istih prostorih,
  • odvzem statusa učencu.

Ravnatelj lahko status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora. Učencu status lahko miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši in učenec. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si pridobi mnenje razrednika in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

 • družbeno koristno delo za učence, ki so namerno storili prekršek in za katere se oceni, da bi ta oblika učinkovala. Koristno delo bo lahko obsegalo dodatno delo v oddelku kot je dodatno dežuranje učenca, nošenje hrane v oddelek ipd. ter izven časa pouka v knjižnici, pomoč hišniku ali v kuhinji v okviru zmožnosti in pristojnosti učenca.
 • povečan nadzor nad učencem v času odmora, ko učenec čaka na drugo dejavnost po urniku. Nadzor je potreben, če učenec pogosto krši hišni red in pravila šolskega reda in bi lahko med čakanjem izpeljal neprimerno dejanje ali povzročil škodo.
 • dodatno spremstvo ali nadomestni vzgojno-izobraţevalni proces v šoli organizira šola za učenca, ki z neupoštevanjem navodil ogroža svojo varnost in varnost drugih.
 • odstranitev učenca od pouka in drugih vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti je možna, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo procesa. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih meja in sprejemljivega vedenja. Učenec v času odstranitve opravlja vzgojnoizobraževalno delo pod nadzorom strokovnega delavca.

VZGOJNI OPOMINI

Izrekanje vzgojnih opominov ureja Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli Ur.l. RS, št. 76/2008.

Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, mu šola izreče vzgojni opomin. Izreče ga v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda. Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.

Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja. Šola lahko učenca po izrečenem 3. vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev (54 čl. ZOsn in Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ, Uradni list RS, št. 76/08).

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolski parlament. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razredni¬kom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

 • sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravilih šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore,
 • obravnavajo učni uspeh v oddelku,
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva,
 • organizirajo različne akcije in prireditve,
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Skupnost učencev šole sestavljajo učenci iz oddelčnih skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev …

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno ali osebno opravičilo razredniku. Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja. O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu, razrednik o tem obvesti starše učenca. Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi sistematične preglede zob, predavanja na temo negovanja in učenje pravilnega čiščenja zob. Za zdravljenje zob skrbi šolska zobna ambulanta.

Šola osvešča učence o zdravem načinu življenja. Učence in starše osvešča o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

8. NAČIN INFORMIRANJA UČENCEV IN STARŠEV

Obvestila objavlja vodstvo šole in strokovni delavci za vse učence hkrati po šolskem radiu ob koncu tretje šolske ure. Nadomeščanja manjkajočih učiteljev so objavljena praviloma en dan vnaprej na oglasni deski na hodniku pri vhodu v zbornico šole. Nekatera obvestila dobijo starši in učenci v ustni in pisni obliki, druga pa so objavljena na oglasnih deskah na hodnikih, na spletni strani šole in v šolski publikaciji.

Pravila šolskega reda začnejo veljati s 1. 9. 2009.

Predsednik sveta šole : Viktorija Strozak

Ravnatelj:  Ivan Planinc, univ.dipl.soc.ped.

Dostopnost