Hišni red OŠ Gorica


Hišni red ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

1. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostor, za katerega velja hišni red zajema šolske prostore v stavbi na Goriški cesti 48, Velenje, parkirni prostor pred glavnim vhodom, šolsko igrišče z nabrežino, poti ob šoli pred vhodom za 1. triletje, ograjeno šolsko igrišče in zelenice.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Poslovni čas šole v času pouka je od 6. do 16.30 ure. Prostori šole so za potrebe uporabnikov za druge dejavnosti odprti do 20.00 ure, telovadnic do 21.00 ure. Uradne ure uprave in tajništva so vsak dan od 10. do 12. ure. Delovni čas poslovne sekretarke je od 6.30 do 14.00 ure. Delovni čas kuhinjskega osebja in hišnika ter dopoldanske čistilke je od 6.00 do 14.00 ure. Delovni čas računovodkinje je od 7.00 do 15.00 ure. Delovni čas popoldanskih čistilk je od 14. do 22. ure. Dopoldanske govorilne ure strokovnih delavcev so objavljene v Publikaciji šole. Popoldanske govorilne ure so za vse strokovne delavce vsak prvi torek v mesecu od 17. do 18.30 ure. V času počitnic so uradne ure vsak torek od 8. do 10. ure.

3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA

Pouk in druge dejavnosti, ki jih organizira šola potekajo v učilnicah, telovadnici, športni dvorani in drugih prostorih za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa ter na zunanjih površinah. Delo poteka tudi v obliki naravoslovnih, tehniških, športnih dnevih, ekskurzijah, šole v naravi, prireditev in tekmovanj. Udeleţba je na vseh športnih dnevih, ekskurzijah in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola po letnem delovnem načrtu obvezna za vse učence. Vsi prostori na šoli so označeni z imenom in priimkom osebe, ki v prostoru izvaja dejavnost. Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni delavci šole v skladu z veljavnimi normativi in standardi. Šole je varovana z alarmnim sistemom in preventivnimi obhodi sluţbe za varovanje podjetja s katerim je sklenjena pogodba o varovanju. Dejavnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času v prostorih osnovne šole Gorica, potekajo v dogovoru in odobritvijo vodstva šole. Organizatorji odgovarjajo za varnost na šoli in morajo poskrbeti za nadzor. Za nadzor v telovadnici je odgovoren organizator dejavnosti.

4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti in preprečevanje nasilja se trudimo vsi delavci šole, pri tem sodelujejo tudi učenci. To dosegamo z različnimi aktivnostmi: dežurstvo strokovnih delavcev, z zagotovilom ustreznega števila spremljevalcev, z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in vzgoje ter zagotavljanju varnosti pri izvajanju dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi in standardi, spoštovanja hišnega reda in pravil obnašanja in prostorov šole.

5. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. Smeti in odpadke odlagamo v koše za smeti. Ob odhodu iz učilnice deţurni učenci pogasnejo luči in poskrbijo za urejenost učilnice, učilnico zapustijo zadnji. Varčujemo z električno energijo, vodo ter toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami. Na hodnikih razstavljeni izdelki predstavljajo učenčevo ustvarjalnost tudi zunanjim obiskovalcem, zato poskrbimo, da ostanejo nepoškodovani. Skrbimo, da ostane šolski inventar nepoškodovan. Prav tako skrben bodi do lastnine drugih učencev in delavcev šole. Škodo, ki jo učenec namerno povzroči, morajo poravnati njegovi starši. V skrbi za svojo varnost in varnost drugih, se ne nagibaj skozi okno, ne meči ven stvari, ne ogovarjaj mimoidočih, okna odpiraj le na nagib. V šolskih prostorih in območju šole je prepovedano kajenje ter uţivanje alkohola in drugih drog. Prepovedana je uporaba pirotehnična sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi k dejavnostim, ki ji šola organizira zunaj šolskih prostorov.

SMO ZDRAVA ŠOLA, NAJ TAKO TUDI OSTANE!

Dostopnost