Dodatna ura športa


1. SPLOŠNI CILJI

S športom, ki je usmerjen v zadovoljitev otrokove prvinske potrebe po gibanju in igri, pridobivanju številnih športnih znanj, posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, uresničujemo splošne cilje športa v osnovnošolskem programu (skrb za skladen telesni in duševni razvoj, razbremenitev in sprostitev, pozitivno doživljanje športa, oblikovanje čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave …).

Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela omogočajo, da se učenci ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se psihično sprostijo, si oblikujejo stališča in razvijajo primeren odnos do športa.

 

2. OPERATIVNI CILJI

Operativni cilji so razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo:

  • telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti (skrbeti za pravilno telesno držo, celostno razvijanje gibalnih sposobnosti, razvijanje orientacije v prostoru, koordinacije, splošne vzdržljivosti, vztrajnosti…),
  • osvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj (spoznati osnovne položaje telesa, rok in nog, izvajati naravne oblike gibanja, spoznavati in znati ravnati z različnimi športnimi rekviziti – žoge, kolebnice, kiji, obroči, ovire, spoznavati osnovne elemente atletike z igro, učiti se gibanj z žogo…),
  • prijetno doživljanje športa in vzgoja z igro (spodbujati veselje do športne dejavnosti ter postaviti temelje za vrednotenje športa, razvijati vztrajnost …),
  • seznanjanje s primernim športnim oblačilom in obutvijo, različnim športnim orodjem in rekviziti, osnovnimi načeli varnosti v telovadnici, igrišču .

 

3. VSEBINE V LETNEM UČNEM NAČRTU

Športu so namenjene tri ure tedensko in pet športnih dni (105 ur na leto). Dva športna dneva sta namenjena pohodništvu, eden pa drugim aerobnim dejavnostim v naravi (orientacija, kolesarjenje…). Eden izmed športnih dni poteka v zimskem času (igre na snegu, sankanje, smučanje, itd.). Šola ponudi tudi športne interesne dejavnosti ( atletika, košarka, nogomet, folklora, ritmika …). Učni načrt je vsebinsko zasnovan tako, da poudarja osnovni športni program, ki ga otroci spoznajo z igro. Igra je za njih naraven način izražanja. Pri športu izbiramo vsebine, s katerimi razvijamo predvsem koordinacijo gibanja, ravnotežje, moč in gibljivost. Posebno pozornost je treba posvetiti zadostni količini spodbud. V vadbo vključujemo dejavnosti, kjer lahko otroci sproščeno izrazijo svojo ustvarjalnost, izraznost … V igro vpletamo tudi veliko glasbe, kajti ritem in glasbena spremljava zagotavljata večjo sproščenost in ustvarjalnost otrok. V tem obdobju moramo učencem privzgojiti tudi osnovne higienske navade.

Ker se zavedamo, da je za zdrav otrokov razvoj zelo pomembna redna telesna aktivnost Vam ponujamo še dve dodatni uri športa na teden, po končanem rednem pouku. V okviru teh ur bomo otrokom omogočili še dodatne vsebine kot so: namizni tenis, športno plezanje, zimske aktivnosti, gorništvo in pohodništvo, golf, taborniške veščine…

Celotni program, vključno z vsemi izven šolskimi dejavnosti, vodijo športni pedagogi u veliko izkušnjami na tem področju.

Pripravil: aktiv učiteljev športa

Cveto Petek, prof.

Dostopnost