Šolska svetovalna služba


Osnovna naloga šolskega svetovalnega dela je, da se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli na način, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli,  po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. S tem doprinaša  k izboljšanju šolske in razredne klime ter družinske dinamike.

V šolski svetovalni službi je zaposlena Irena Sobočan, univ. dipl. soc. delavka.

PODROČJA DELA

I. PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO Z UČENCI

 • Spremlja prilagajanje in vključevanje učencev v življenje šole.
 • Individualno in skupinsko svetuje učencem, ki imajo učne, vedenjske, čustvene ali druge težave.
 • Nudi pomoč učencem pri reševanju osebnih problemov in konfliktov.
 • Učence seznanja z metodami in tehnikami uspešnega učenja in drugimi vsebinami.

II. PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO S STARŠI

 • Vodi individualne in skupinske razgovore s starši otrok, pri katerih se kažejo različne težave (osebnostne, vedenjske, učne …).
 • Sodeluje, organizira in izvaja roditeljske sestanke z različnimi vsebinami.
 • Vodi razgovore s starši zaradi slabih učnih uspehov, akceleracije, prešolanja in podobno.
 • Posameznim staršem predstavlja tudi postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

III. PEDAGOŠKO SVETOVALNO  IN POSVETOVALNO DELO Z UČITELJI

 • Pomaga učiteljem pri delu in spremljanju razvoja učno in vzgojno težje vodljivih učencev.
 • Sodeluje in svetuje razrednikom pri najrazličnejših posegih v oddelčni skupnosti (reševanje konfliktov, premestitev učenca, obravnava vzgojnih ukrepov …).

IV. KARIERNA ORIENTACIJA

 • Informira učence 8. in 9. razredov o različnih poklicih, jih seznanja s srednjimi šolami, s postopkom vpisa, z možnostjo štipendiranja.
 • Izvaja postopek vpisa v srednje šole.
 • Izvaja in organizira predavanja za starše in učence

V. ŠOLSKI NOVINCI

 • Vpisuje otroke v šolo, organizira zdravniški pregled šolskih novincev, se posvetuje z vzgojiteljicami  in pripravi predloge Komisiji za sprejem šolskih novincev.
 • Seznanja starše z šolanjem in sodeluje pri pripravi oddelkov.

VI. DRUGO POSVETOVALNO DELO

 • Sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole.
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami.

 

Nanizanih je nekaj bistvenih področij dela, da boste starši in učenci lažje poiskali pomoč in nasvet.

Šolska svetovalna delavka je na šoli od 7. do 14. ure. Ker zaradi drugih obveznosti ni vedno dosegljiva, želimo, da se starši za individualni razgovor predhodno najavite. V nujnih primerih je možen tudi takojšen obisk ali pogovor po telefonu 898-42-53. Pišete ji lahko tudi na elektronski naslov: irena.sobocan@osgorica-velenje.si.

Svetovalna delavka je prisotna na rednih mesečnih skupnih govorilnih urah od 17.00 do 18.30.

Želimo si, da bi naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje, saj je dosežen cilj vse življenje del osebne sreče.

 »Šola nikoli ni le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladati življenje, o sebi in življenju se začneš učiti v njej. V dobrem in slabem. Nihče ne more učenca obvarovati pred slabimi izkušnjami, bolečino in razočaranjem. Vendar je pomembno, da šola učencu omogoči dovolj dobrih izkušanj, da bo iz nje stopil ves opolnomočen, ustvarjalen, z znanjem o tem, kaj zmore in česa ne. In z zaupanjem v ljudi. Izkušnje o sebi učenec ne zajema samo iz učenja, to je jasno! Če hoče ali noče, šola vzgaja in uči o življenju.«

                                                                                 (Gabi Čačinovič Vogrinčič)

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odpira možnosti pomoči učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Tisti starši, ki vas zanima, ali je vaš otrok do takšne pomoči upravičen, se lahko oglasite pri šolski svetovalni delavki in uredite vse potrebno za izvedbo »Postopka usmerjanja«. Za otrokov razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavanju težav odločite, da boste otroku sami skušali pomagati pri učenju ali pa boste poiskali tudi ustrezno strokovno pomoč.

DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA PREMAGOVANJE PRIMANJKLJAJEV

Dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev so deležni učenci, ki jih predlagajo učitelji in šolska svetovalna delavka, ob soglasju staršev  oz. učenci z odločbo o usmerjanju.

V tem šolskem letu specialno pedagoško pomoč učencem, ki imajo odločbo o usmerjanju, nudi specialna pedagoginja Lea Koren, socialno pedagoško pomoč pa Mojca Dvornik, Lea Lah in Saša Borovnik. Surdopedagoško in logopedsko pomoč nudi Metoda Zaveršnik Štemberger. Njihovo delo predstavlja vezni člen med otrokom s težavami v razvoju in učenju, šolo in domom. Pri svojem delu prisluhnejo in pomagajo tistim učencem, ki imajo težave pri usvajanju učne snovi zaradi različnih vzrokov. V to obliko pomoči so  letošnje šolsko leto vključeni posamezni učenci od 1. do 9. razreda.