Neobvezni izbirni predmeti


V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) šole ponujamo učencem tudi neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP).

Učenci 1. razreda lahko kot neobvezen izbirni predmet izberejo angleščino, ki se bo izvajala dve uri tedensko.

Učenci od 4. do 6. razreda bodo lahko izbirali med nemščino, umetnostjo, tehniko, računalništvom in športom. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, izjema je drugi tuji jezik (v našem primeru nemščina), ki se izvaja dve uri tedensko. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. Učenci od 4. do 6. razreda lahko izberejo eno ali največ dve uri pouka NIP tedensko. Posamezni predmet se izvaja, če je prijavljenih najmanj 12 učencev.

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Če se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna samo v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in če sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 6. ali 7. uro ali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur vsakih 14 dni.

1. razred

PREDMET Predstavitev predmeta
Angleščina pdf1, pdf2

4., 5. in 6. razred

PREDMET Predstavitev predmeta
Nemščina pdf1, pdf2
Računalništvo pdf1, pdf2
Šport pdf1pdf2
Tehnika pdf1, pdf 2
Umetnost pdf1, pdf2video